top of page

GDPR

1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att El& Marinteknik AB hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.


Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

2. Tillämpning och revidering

Företagsledningen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy.
Policyn ska fastställas av företagsledningen minst en gång per år och uppdateras vid behov.
Årlig revision och eventuell uppdatering sker i samband med ledningens genomgång
Denna policy är tillämplig för företagets samtliga anställda

3. Organisation och ansvar

VD har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. VD får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

 

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

4. Begrepp och förkortningar

Begrepp och betydelse

 • Personuppgift:
  En person uppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiks person som är i livet

   

 • Registrerad:Det som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register
   

 • Personuppgiftsbehandling:
  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

   

3. Personuppgiftsbehandling

 • Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
  - Laglighet
  - Ändamålsbegränsning
  - Uppgiftsminimering
  - Korrekthet
  - Lagringsminimering
  - Integritet och konfidentialitet
   

 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen och i samband med ledningens genomgång
   

 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar skall senast inom 72 timmar rapporteras till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
   

 • Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och
   

 • utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page